Photo Album

Mistake & Kiyoshi Shigekawa in Poston Incarceration Camp
Kiyoshi & Misako Shigekawa in Poston, Camp I
Marlene with Dad – Kiyoshi Shigekawa

 

Gerald with Grandpa – Motojiro Shigekawa