Photo Album

Mistake & Kiyoshi Shigekawa in Poston Incarceration Camp

Kiyoshi & Misako Shigekawa in Poston, Camp I

Marlene with Dad – Kiyoshi Shigekawa

 

Gerald with Grandpa – Motojiro Shigekawa